Naše akce

<<7 / 2018>>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Zobrazit kalendář

Akce ze Slovácka

Další akce

Anketa

Jsme součástí sítě Informačních

center pro mládež ČR!

Facebook

Doporučujeme

Hradišťská hledačka

Každý den, v každé roční období, za každého počasí, od 8.00 do 18.00 hod. Příjemná procházka spojená se zábavným poznáváním historie královského města Uherské Hradiště se zlatým pokladem na konci. Vytiskněte si nebo vyzvedněte v Íčku.

Partneři

Napište nám

4 + 4

Co po studiu? Status studenta 2017

Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, úlevy na daních, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek.

 

Status studenta 2017 - do kdy jste studenty po maturitní zkoušce?

Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, úlevy na daních, studentské slevy na dopravu a další. V praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jejichž bludištěm vás provede náš článek.

Jak je to s důchodovým pojištěním?
Myslíte, že doba studia na SŠ, VOŠ nebo VŠ se počítá do nároku na důchod? To už bohužel neplatí. Během studia si můžete důchodové pojištění zajistit od 18. narozenin buď dobrovolnými platbami, jako OSVČ nebo v zaměstnání (u DPČ platíte pojistné od příjmu 2500 Kč/měsíčně, u DPP od příjmu 10000 Kč/měsíčně). Nejnižší dobrovolné pojistné činilo v roce 2016 1891 Kč, v roce 2017 zaplatíte 1977 Kč.

Do kdy jsem studentem po maturitní zkoušce?
Po maturitě jste považováni za studenta až do konce letních prázdnin, ale jen v případě, že celý měsíc nepracujete (s výdělkem, který by zakládal účast na nemocenském pojištění) nebo nemáte nárok na podporu. Nastoupíte letos na VŠ? Pak omezení týkající se výdělku/podpory o prázdninách neplatí a navíc se za soustavnou přípravu považuje doba od skončení studia SŠ do dne, kdy se stanete studentem VŠ.

Co když ze zdravotních důvodů jdu na náhradní termín maturitní zkoušky?
Jestliže jdete ze zdravotních důvodů na náhradní termín maturitní zkoušky, jste považováni za studenta do dne vykonání zkoušky.

Co když neudělám maturitu a půjdu na opravný termín?
U opravného termínu máte status studenta do konce prázdnin.

Kombinované/dálkové studium
U studia na VŠ zákon formu studia neřeší až do doby ukončení studia, můžete mít tedy libovolnou výdělečnou činnost nebo dokonce pobírat podporu. U jiného než denního studia na VOŠ nebo SŠ o status můžete přijít – viz následující body.

Práce při studiu, studium při práci
Na VŠ si můžete přivydělat bez omezení bez ohledu na formu studia, omezení vás čekají až při ukončování studia. VOŠ a SŠ v jiné než denní formě studia jsou omezeny výší výdělku. Pokud výdělečná činnost zakládá účast na nemocenském pojištění, ztrácíte status studenta.

Evidence na ÚP a podpora v nezaměstnanosti
Na úřad práce se můžete evidovat i v době studia, i poté, co vám status skončí. Na podporu ovšem máte nárok jen v případě, pokud jste za poslední 2 roky alespoň 12 měsíců odváděli (nebo vám bylo odváděno) důchodové pojištění. U denního studia SŠ, VOŠ a libovolné formy studia VŠ můžete pobírat podporu a nemá to vliv na status studenta, u jiných forem na SŠ a VOŠ status ztrácíte.

Jak status neztratit, když to u přijímaček nevyjde

Status vám může zůstat v těchto případech:

 • pomaturitní jazykové studium – musí jít o denní studium po celý školní rok, škola musí mít akreditaci a studium musíte zahájit do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce.
 • studium SŠ nebo VOŠ – pozor na výdělečnou činnost a formu studia, jak píšeme v předchozích bodech
 • studium na jiné VŠ. Přehled dalších kol přijímání přihlášek najdete v tomto článku.

Jak je to s pomaturitním studiem jazyků?
Aby vám zůstal status studenta, musíte se do pomaturitního studia přihlásit do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce. Škola musí mít akreditaci MŠMT, ve skupině by nemělo být více než 18 studentů, musí jít o denní studium nejméně 20 45minutových vyučovacích hodin po celý školní rok. Na ukončování studia se vztahují stejné podmínky, jako po maturitní zkoušce.

Mám v přípravném kurzu status studenta?
Pokud nejde o pomaturitní jazykové studium, jak píšeme v předchozím bodě, nebo kurz v kombinaci s tímto studiem, status studenta vám nezůstává.

Vyhazov z VŠ
Často se nás ptáte, do kdy jste studentem v případě, že vás studium vysoké školy nebaví nebo neplníte studijní povinnosti.
Tady vás ale musíme odkázat na studijní a zkušební řád dané školy – právě ten totiž tento termín určuje.

Cobnáší status studenta
Status studenta = studentské výhody.
Výhody získáváte jako student denního studia na SŠ a VOŠ a libovolného bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na VŠ. Za studium na SŠ se z hlediska zákona považuje také jednoleté denní studium jazyků, tzv. pomaturitní studium. U jiného než denního studia na SŠ a VOŠ status máte v případě, že nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

 • Zdravotní pojištění: úhrada státem do dovršení 26. roku
 • Daňové výhody: sleva na dani z příjmu 4 020 Kč do dovršení 26. roku, u doktorského prezenčního studia až do 28 let, sleva na dítě do 26. roku
 • Sociální dávky (přídavky aj.) do 26. roku věku
 • Slevy v dopravě, kultuře a podobně

Kdy status vzniká
Pokud je vám do 26 let, status vzniká (nebo se obnovuje) dnem zápisu do studia. Informaci o tom, kterých typů studia se to týká, najdete v předchozím odstavci.
U pomaturitního studia musíte zahájit studium do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce či absolutoriu, musí jít o denní studium nejméně 20 45minutových vyučovacích hodin týdně po dobu celého školního roku, v kurzu musí být nejvýše 18 studentů a musí se jednat o akreditovanou instituci (přehled oprávněných institucí naleznete zde).

Kdy status zaniká
Dosažením 26. roku věku
Úspěšným absolvováním školy - za absolventy SŠ a VOŠ hradí pojištění stát do konce prázdnin (31.8.), u VOŠ s 3,5letým programem a absolutoriem v lednu je pojištění hrazeno do ledna, u VŠ měsíc po závěrečných státních zkouškách. Pokud ale celý měsíc vykonáváte výdělečnou činnost nebo pobíráte podporu a nestanete se v témže roce studentem VŠ, ztrácíte status studenta.

Opravné termíny maturity a absolutoria - u opravných termínů (maturita, absolutorium) je student považován za nezaopatřené dítě do 31.8. U náhradního termínu, kde student ze zdravotních důvodů nevykonal zkoušku v řádném termínu, trvá status studenta až do dne vykonání zkoušky.

Zanechání studia VŠ, SŠ nebo VOŠ - ztrácíte status studenta dnem, kdy bylo doručeno písemné prohlášení o zanechání studia, u SŠ i VOŠ může jít o pozdější datum, které je uvedeno v písemném prohlášení

Vyloučení ze studia VŠ (za podvodné jednání při přijímání ke studiu a disciplinární přestupky) - studentem přestáváte být dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci

Vyloučení ze studia SŠ - pokud 5 vyučovacích dnů chybíte bez řádné omluvy (týká se studentů s ukončenou povinnou školní docházkou), vyzve ředitel vás nebo zákonného zástupce k doložení důvodu, jestliže do 10 dnů od doručení nenastoupíte nebo nedodáte omluvu, dle zákona jste posledním dnem lhůty zanechali studia

Vyloučení ze studia VOŠ - pokud 20 vyučovacích dní chybíte bez řádné omluvy, vyzve vás ředitel písemně k doložení důvodu, pokud do 3 týdnů od doručení výzvy nenastoupíte nebo nedodáte omluvu, má se za to, že posledním dnem lhůty zanecháváte studia

Přerušením studia - za podmínek daných předpisy VŠ (studijní a zkušební řád) můžete studium i opakovaně přerušit, po dobu přerušení nejste studentem. Opětovným zápisem do studia se studentem opět stáváte, při splnění podmínky do 26 let věku.

Pobyt v zahraničí
Zahraniční výjezd za účelem výdělečné činnosti nemusíte oznamovat ČSSZ, můžete se přihlásit k dobrovolnému pojištění, viz níže. Podmínky zaměstnávání, registrace a platby pojistného musíte zjistit u příslušných zahraničních institucí, kontakty na úřady v zemích EU najdete zde.

Pokud vyjíždíte do zahraničí jako student, záleží na typu výjezdu:

 • U pobytů, kde zůstáváte studentem dané vysoké školy s českou akreditací, o status nepřicházíte
 • U pobytů, kde přerušíte studium v Čechách a pokračujete na škole v zahraničí, mohou nastat dva případy:
 1. MŠMT školu uznává za rovnou studiu na VŠ v ČR (§ 12 odst. 2c zákona o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. v platném znění) - o status nepřicházíte
 2. MŠMT školu neuznává - pak status studenta ztrácíte
 • To, zda zahraniční školu MŠMT uznává nebo ne, doporučujeme ověřit přímo na MŠMT. Pozor, renomé školy nemusí vůbec souviset s tím, zda je ze strany MŠMT uznána či ne.


Jak je to se sociálním pojištěním
Pojistné na sociální zabezpečení se skládá z nemocenského, důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Od roku 2010 už není student starší 18 let důchodově pojištěn
Jakmile dosáhnete 18 let, přestáváte jako student být důchodově pojištěn. Pojistné už za vás nehradí stát. Pokud nevykonáváte výdělečnou činnost, nemusíte pojistné odvádět, ale roky strávené studiem se nepočítají do nároku na důchod. Jako studenti také nemáte nárok na dávky nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství a pod., jelikož nejste účastni nemocenského pojištění.

Jak si můžete pojistné zajistit
Pojistné můžete platit dobrovolně (min. pojistné 2017 je 1 977 Kč). Přihlašujete se na ČSSZ.
Pokud nastoupíte do zaměstnání, přihlášení provádí a pojistné odvádí zaměstnavatel. Pojistné se týká i dohod, DPČ od příjmu 2 500 Kč, DPP od příjmu 10 000 Kč.
Začnete-li podnikat, jste jako studenti považováni za osoby samostatně výdělečně činné s vedlejší činností. Rozhodná částka pro vedlejší činnost v r. 2017 byla stanovena na 67 756 Kč. Nemocenské pojištění je dobrovolné, pokud se nepřihlásíte, účast na něm nevzniká.

Evidence na ÚP. Na podporu v nezaměstnanosti ovšem máte nárok pouze v případě, pokud jste za poslední 2 roky alespoň 12 měsíců odváděli důchodové pojištění (nebo jej odváděl zaměstnavatel), viz náš článek zde.

Zdravotní pojištění
Změnu na zdravotní pojišťovně hlásí při vašem nástupu do studia daná škola.
Pokud přesáhnete 26. rok nebo školu ukončíte aniž byste nastoupili do zaměstnání nebo se neevidujete na úřadu práce, hlásíte změnu pojišťovně vy a nahlašujete se jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. Pojistné je v tomto roce 1 485 Kč měsíčně.
V případě brigád se i u DPP zdravotní pojištění odvádí, a to od příjmu 10 000 Kč, u praktického výcviku se pojistné neodvádí.

 

Zdroj: www.kampomaturite.cz

 

Více informací naleznete ZDE.
 

graduate-2091032__340.jpg, 226x340, 31.33 KB
© 2015 - Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště • Realizace web studio dat